Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Tiến thẳng theo trung lộ là hướng di chuyển táo bạo nhất

Dream category : Buy/ Invest/ Own sthings
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

Tôi có một ước mơ trở thành nhà đầu tư tài chính cá nhân như thần tượng Warrent Buffett

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream