Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: My Dreams

Dream category : Buy/ Invest/ Own sthings
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

Dreams for my professional careers

Why my dream

displaynone

About special me

I would love to own companies with huge competitive advantages

My challenges and lessons

Obtains large funds and making the right investment decisions

Learning journey

My characters, skills and achievements

Making a lot of money doing things I love

Experiences in the past

Invested 1.8 billion VND

Future plan

Seeking for more funds to invest

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream