Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: 21 DAY CHALLENGE _ NHƯ_GO TO BED BEFORE 11:00 PM

Dream category : Heath
Time of dream : 21 DAYS
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

I often stay up late everyday and I hate myself so much because I can not change that bad habit. Therefore, it is time for me to change and keep healthier! <3 Give it my best shot!!!

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream