Livingdream logo |
Dream CV Blog
Trên đường đời đằng đẵng, bận tậm quá nhiều thật mệt mỏi.

Có lẽ là bởi vì lúc nào mình cũng cứ cố ôm vạ lấy cảm nhận người khác, nên hiếm một lần tâm trí thành thật thả lỏng. Hít hơi dài nào, đến bao giờ mới hiểu rằng, mình mới là quan trọng?

Thâm tâm đôi lúc muốn hất bỏ cả thế giới ra sau đầu, ngẩng nhìn đếm sao, nếm món ăn nóng hổi. Mười bước vào đời mới thấy, cuộc rượt bắt vòng vòng, giữa người và người vẫn vậy. Dồn bức, nghẹn lại trăm lời thẳng thắng, trăm nỗi bực, rồi thành ra tự bắt nghẹt, khó thở mình chứ ai.

Mở banh cửa sổ ra nghen, chọn vầng mây mà sờ, chọn nước đường hợp chính niềm tim. Đôi lúc, chuyện làm trái nhau là chuyện cần làm, cá thể, con người, suy nghĩ mỗi một riêng biết chứ đâu gộp chung được Tất sẽ mích lòng nhau thôi, và mình cần phải tập cho quen điều ấy.

Trái với lòng người, ắt có cái lý của cá nhân

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/427630927112148565/
Trái lòng