Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Online training at the Institute of Fitness

Dream category : Learning
Time of dream :
Location dream :
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

The Fitness Institute is an additional online fitness education for athletes and amateurs. If you are an athlete, you will get the status and the missing knowledge. If you are an amateur, we will make you a trainer in your favorite kind of fitness. If you need a result for yourself, welcome to contact us. The training is conducted in an online format.

https://institutfitnesa.by/

Why my dream

displaynone

About special me

displaynone

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream