Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: 21 days for reading habit

Dream category : Learning
Time of dream : today
Location dream : Now
Phase of dream : Incubate
Want :
Email : Phone:

Description

Books are friends who help you open the world

Why my dream

I bought a lot of books but not read all of them

About special me

My name is Kitty. I am from beach city-Nha Trang

My challenges and lessons

displaynone

Learning journey

My characters, skills and achievements

displaynone

Experiences in the past

displaynone

Future plan

displaynone

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream