Livingdream logo |
Dream CV Blog

Dream

: Have a lovely farm with flowers,

Dream category : Buy/ Invest/ Own sthings
Time of dream : .
Location dream : .
Phase of dream :
Want :
Email : Phone:

Description

I love farming and gardening, feeding chicken, rabbits. As a child, I did gardening and farming work in our small garden

Why my dream

.

About special me

.

My challenges and lessons

.

Learning journey

My characters, skills and achievements

.

Experiences in the past

.

Future plan

.

Hãy chung tay tuỳ theo khả năng của bạn để giúp đỡ Ước mơ, dự định. Sau đây là 1 số gợi ý - 1 giờ tư vấn hay chia sẻ kinh nghiệm, Dreamer có thể liên lạc với bạn qua chat để nhận hỗ trợ. - Giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm, học bổng phù hợp - Làm bạn đồng hành để cùng thực hiện mục tiêu, khát vọng - Hay một lời động viên, khuyến khích hoặc thông tin hữu ích cho ước mơ

Activity for Dream